ReclameArsenaal: “voorbeeldige erfgoedinstelling”

Om haar ambities te kunnen verwezenlijken heeft het ReclameArsenaal eind 2003 in het kader van het zogenaamde Kunstenplan 2005-2009, een subsidieverzoek bij het Ministerie van OC&W ingediend. In haar beleidsplan vroeg het ReclameArsenaal om een jaarlijkse ondersteuning van € 75.000,- . Op 19 april j.l heeft de Raad voor Cultuur haar advies aan de minister bekend gemaakt. De Raad adviseert de minister de aanvrage van Het ReclameArsenaal niet te honoreren.  De Raad is tegen versnippering van het vormgevingserfgoed en acht het niet wenselijk dat erfgoedinstellingen die zich richten op beperkte en specifieke themas onafhankelijk van elkaar te institutionaliseren. Museum De Beyerd krijgt de rol toebedeeld van landelijke erfgoedinstelling voor de grafische vormgevingssector en ontvangt derhalve een subsidie van bijna € 500.000,-
Wel is de Raad onder de indruk van het ReclameArsenaal. In haar advies schrift zij: ” Het ReclameArsenaal heeft in de afgelopen jaren met weinig middelen veel bereikt. Dat getuigt van gedrevenheid, organisatietalent en creativiteit. In zijn gerichtheid op het collectioneren van data, zijn pro-activiteit en sterke virtuele inslag vindt de Raad het ReclameArsenaal in veel opzichten een voorbeeldige sectorale erfgoedinstelling”. Museum De Beyerd heeft inmiddels laten weten het ReclameArsenaal, net als in de voorbijgaande jaren, financieel te zullen ondersteunen.